• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Ngoại vụ
Địa chỉ :13 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh.
Số điện thoại :0393.856 689
Email :songoaivu@hatinh.gov.vn
Hỗ trợ kỹ thuật :
Đường dây nóng :
Top