• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Địa chỉ :Số 01, Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.
Số điện thoại :(0393).857.717
Email :ubhatinh@hatinh.gov.vn
Hỗ trợ kỹ thuật :(0393).857.717
Đường dây nóng :(0393).853.833
Top