• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ :Số 14 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Số điện thoại :0393.882.231
Email :sokehoach@hatinh.gov.vn
Hỗ trợ kỹ thuật :
Đường dây nóng :
Top