• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ :Số 66 Phan Đình Phùng - Thành phố Hà Tĩnh.
Số điện thoại :0239.3850288
Email :sott_tt@hatinh.gov.vn
Hỗ trợ kỹ thuật :Bùi Xuân Bình
Đường dây nóng :0911.888.877
Top