• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Ban quản lý Khu kinh tế
Địa chỉ :Xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Số điện thoại :0393.891961-0993.891962
Email :
Hỗ trợ kỹ thuật :
Đường dây nóng :
Top