• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

KHẢO SÁT VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ông/Bà nhập mã hồ sơ được cơ quan hành chính tiếp nhận:

   
HƯỚNG DẪN

​Bước 1: Nhập mã hồ sơ (mã hồ sơ do hệ thống cung cấp cho người dùng khi gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng) và ấn nút Tiếp tục.

​Bước 2: Người dùng lựa chọn mức độ hài lòng đối với cán bộ Tiếp nhận - Trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh Hà Tĩnh sau đó bấm nút Gửi đi

Bước 3: Ấn nút Xem kết quả đánh giá để xem lại toàn bộ kết quả đánh giá sự hài lòng của công dân đối với cán bộ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh

 

 

 

Top