UBND TỈNH HÀ TĨNH

HỆ THỐNG MỘT CỬA ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Đăng nhập hệ thống

Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381

Email: ubhatinh@hatinh.gov.vn

Khuyến cáo: Sử dụng tốt nhất trên trình duyệt Chrome

Công dân chưa có tài khoản có thể đăng ký tại đây